Seed Bead #2100 6/0 46205 Chalkwhite Opaque Iris (1/2 Kilo)