Seed Bead #2100 6/0 Z305B Chalkwhite Gold Metallic Dust (1/2 Kilo)