3 Cut Bead (3x) #2300 12/0 83110 Yellow Opaque (1 Bunch)