2 Cut Bead (2x) #2200 11/0 05051 White Satin (1/2 Kilo)